Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biện pháp cơ bản Mĩ đã thực hiện để có được những thành tựu

Biện pháp cơ bản Mĩ đã thực hiện để có được những thành tựu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp cơ bản Mĩ đã thực hiện để có được những thành tựu to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn