Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F<sub>1<

Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F<sub>1<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?

       I. Lai xa                                   II. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết

       III. Lai tế bào sinh dưỡng      IV. Lai xa kèm đa bội hóa

       V. Lai phân tích                      VI. Lai khác dòng

       VII. Lai kinh tế

       Phương án đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Biên pháp không tạo được ưu thế lai đời F1 là II và V

Tự thụ phấn và giao phối cận huyết => gây ra hiện tượng thoái hóa giống

Lai phân tích sẽ tọa ra sự phân li kiểu hình ở thể hệ con => thoái hóa giống

Lai xa, lai xa kèm đa bội hóa, lai tế bào sinh dưỡng là lai giữa 2 loài khác nhau, có thể tạo được hoặc không tạo được ưu thế lai ở F1

Lai khác dòng, lai kinh tế là dong khác  nhau trong cùng một loài có được sử dụng để    tạo ra  con lai có ưu thế lai

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn