Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bài văn

Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bài văn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bài văn trên là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ các biện pháp tu từ đã học.

Giải chi tiết:

So sánh, nhân hóa.

Ý kiến của bạn