Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến trở  Rx mắc vào hai cực của nguồn điện có suất điệ

Biến trở  Rx mắc vào hai cực của nguồn điện có suất điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến trở  ({R_x}) mắc vào hai cực của nguồn điện có suất điện động  (xi )  và điện trở trong (r). Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt của dòng điện qua nó đạt cực đại. Giá trị của công suất cực đại là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: (P = {I^2}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {R + r} right)}^2}}}R)


+ Sử dụng BĐT Cosi: (a + b ge 2sqrt {ab} ) . Dấu “=” xảy ra khi (a = b)

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện qua mạch là: (I = dfrac{xi }{{{R_x} + r}})

Công suất tỏa nhiệt trên biến trở là:

(P = {I^2}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {{R_x} + r} right)}^2}}}{R_x} = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {sqrt {{R_x}}  + dfrac{r}{{sqrt {{R_x}} }}} right)}^2}}})

Để ({P_{max}} Leftrightarrow {left( {sqrt R  + dfrac{r}{{sqrt R }}} right)_{min }})

Áp dụng bất đẳng thức Cô - si, ta có: (left( {sqrt {{R_x}}  + dfrac{r}{{sqrt {{R_x}} }}} right) ge 2sqrt r )

Dấu “=” xảy ra khi (sqrt {{R_x}} {mkern 1mu} , = {mkern 1mu} ,dfrac{r}{{sqrt {{R_x}} }}{mkern 1mu} {mkern 1mu}  Rightarrow {mkern 1mu} {R_x}{mkern 1mu}  = {mkern 1mu} ,r)

Khi đó: ({P_{max}} = dfrac{{{xi ^2}}}{{4r}} = dfrac{{{xi ^2}}}{{4{R_x}}})

Chọn D.

Ý kiến của bạn