Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết F x = x^3 là một nguyên hàm của hàm số f x trên

Biết F x = x^3 là một nguyên hàm của hàm số f x trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết (Fleft( x right) = {x^3}) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right)) trên (mathbb{R}). Giá trị của (intlimits_1^3 {left( {1 + fleft( x right)} right)dx} ) bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng (intlimits_a^b {left( {fleft( x right) + gleft( x right)} right)dx}  = intlimits_a^b {fleft( x right)dx}  + intlimits_a^b {gleft( x right)dx} )

Giải chi tiết:

Ta có (intlimits_1^3 {left( {1 + fleft( x right)} right)dx}  = intlimits_1^3 {dx}  + intlimits_1^3 {fleft( x right)dx}  = xleft| begin{array}{l}3\1end{array} right. + {x^3}left| begin{array}{l}3\1end{array} right. = left( {3 - 1} right) + left( {27 - 1} right) = 28.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn