Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết R = 10cm, OH = 6cm, SD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD

Biết R = 10cm, OH = 6cm, SD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết R = 10cm, OH = 6cm, SD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD, SA.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét tam giác vuông ODH:

DH =  = = 8 (cm)

=> DC = 16cm và SH = SD + DH = 12 (cm).

Xét tam giác vuông SOH có SO = = 6√5 (cm).

Xét tam giác vuông SAO có SA =  = = 4√5  (cm).

 

Ý kiến của bạn