Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết rằng I = dpi 3^dpi 2 dsin x sin x + cos x ^3dx = 

Biết rằng I = dpi 3^dpi 2 dsin x sin x + cos x ^3dx = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết rằng (I = intlimits_{dfrac{pi }{3}}^{dfrac{pi }{2}} {dfrac{{sin x}}{{{{left( {sin x + cos x} right)}^3}}}dx =  - a + dfrac{b}{c}sqrt 3 } ) với  nguyên dương và (dfrac{b}{c}) là phân số tối giản. Tính (a + b - c.)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn