Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết rằng log 23 = alog 25 = b Tính log 454 theo ab d2a

Biết rằng log 23 = alog 25 = b Tính log 454 theo ab d2a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết rằng ({log _2}3 = a,,,{log _2}5 = b.) Tính ({log _{45}}4) theo (a,,,b.)


Ý kiến của bạn