Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình chung là 3 : 1? (1) AaBb × aaBB. (2) AABb × aaBb. (3) XAXa x XAY.(4){{AB} over {ab}} times {{AB} over {ab}} . (5) .{{AB} over {ab}} times {{Ab} over {ab}}

Số phương án đúng là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Đề cho biết không có đột biến và không có trao đổi chéo.

- Đề hỏi tỉ lệ phân li kiểu hình chung nên phép lai (3) không xét đến yếu tố giới tính.

(1) sai, tỉ lệ phân li kiểu hình 1AaB-:1aaB- = 1:1.

(2) đúng, tỉ lệ phân li kiểu hình 3AaB-:1Aabb = 3:1.

(3) đúng, tỉ lệ phân li kiểu hình: = 3:1.

(4) đúng, tỉ lệ phân li kiểu hình: 3A-,B-:1aa,bb = 3:1.

(5) sai, tỉ lệ phân li kiểu hình: 2A-,B-: 1Aa,bb: 1aa,bb = 2:1:1.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn