Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật biết khối lượng

Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật biết khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật, biết khối lượng vật là (150,,kg), tỉ xích (500,,N) ứng với (1,,cm).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trọng lượng của vật: (P = 10m)


Sử dụng lý thuyết biểu diễn vecto lực

Giải chi tiết:

Trọng lực tác dụng lên vật chính là trọng lượng của vật:

(P = 10m = 10.150 = 1500,,left( N right))

Trọng lực có:

Điểm đặt tại tâm của vật

Phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống

Độ lớn của lực bằng (1500,,N)

Biểu diễn lực:

Ý kiến của bạn