Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biểu đồ cột  Biểu đồ đ

Biểu đồ cột  Biểu đồ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thì biểu đồ thích hợp nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường

Ý kiến của bạn