Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu hiện nào không thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu

Biểu hiện nào không thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu hiện nào không thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn