Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ dân số nước ta thuộc loại trẻ

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ dân số nước ta thuộc loại trẻ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ dân số nước ta thuộc loại trẻ (năm 2005)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn