Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức 1519 times 2533 - 1519 times 1433 có kết quả

Biểu thức 1519 times 2533 - 1519 times 1433 có kết quả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu thức (frac{{15}}{{19}} times frac{{25}}{{33}} - frac{{15}}{{19}} times frac{{14}}{{33}}) có kết quả là:    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện nhóm thừa số chung, ta được một phân số nhân với một hiệu hai phân số.

Giải chi tiết:

Ta có:

 (begin{array}{l}frac{{15}}{{19}} times frac{{25}}{{33}} - frac{{15}}{{19}} times frac{{14}}{{33}} = frac{{15}}{{19}} times left( {frac{{25}}{{33}} - frac{{14}}{{33}}} right)\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{15}}{{19}} times frac{{11}}{{33}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,,frac{{15}}{{19}} times frac{1}{3}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,,,,frac{5}{{19}}end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn