Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hư

Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn là: ({a_{ht}} = dfrac{{{v^2}}}{r} = {omega ^2}r)

Giải chi tiết:

Biểu thức của gia tốc hướng tâm: ({a_{ht}} = dfrac{{{v^2}}}{r} = {omega ^2}r)

Chọn C.

Ý kiến của bạn