Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biểu thức

Biểu thức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu thức sqrt{frac{x}{2016}} xác định khi và chỉ khi


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

x ≥ 0

Ý kiến của bạn