Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

black fare calcium match Giải chi tiếtA black blækB fa

black fare calcium match Giải chi tiếtA black blækB fa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải chi tiết:

A. black /blæk/

B. fare /feə(r)/

C. calcium /ˈkælsiəm/

D. match /mætʃ/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /eə/, còn lại là /æ/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn