Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ phận nào thuộc cấu tạo của tai Màng lưới Màng nhĩ M

Bộ phận nào thuộc cấu tạo của tai Màng lưới Màng nhĩ M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ phận nào thuộc cấu tạo của tai ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Màng nhĩ là bộ phận thuộc cấu tạo của tai.

Màng lưới, màng cứng, màng mạch thuộc cấu tạo của mắt.

Chọn B

Ý kiến của bạn