Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Buckingham Palace is a major tourist in London attract

Buckingham Palace is a major tourist in London attract

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Buckingham Palace is a major tourist ________ in London.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn