Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Businesses will not survive they satisfy their customer

Businesses will not survive they satisfy their customer

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Businesses will not survive__________ they satisfy their customers.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn