Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By 2050 this areaturned into an industrial centre will

By 2050 this areaturned into an industrial centre will

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By 2050, this area_____turned into an industrial centre.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn