Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By the end of next month Ithe project to the committee

By the end of next month Ithe project to the committee

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By the end of next month, I_____the project to the committee.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn