Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By the time John the destination he for about three h

By the time John the destination he for about three h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By the time John ________ the destination, he ________ for about three hours.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn