Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By the time John to help we the work comes finished

By the time John to help we the work comes finished

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By the time John ________ to help, we ________ the work.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn