Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By the time they come to my house this evening Iout for

By the time they come to my house this evening Iout for

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By the time they come to my house this evening, I_____out for a walk.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn