Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

By the time we get there the film starts started will

By the time we get there the film starts started will

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

By the time we get there, the film ____.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn