Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

C “Xuất hiện mặt 1 chấm d14 d12 d13 d16 Giải chi tiếtGi

C “Xuất hiện mặt 1 chấm d14 d12 d13 d16 Giải chi tiếtGi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

C: “Xuất hiện mặt 1 chấm”.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính không gian mẫu.


- Tính số phần tử của các biến cố bằng phương pháp liệt kê.

Giải chi tiết:

Gieo một đồng tiền và 1 con súc sắc

( Rightarrow ) Có (2.6 = 12) khả năng ( Rightarrow nleft( Omega  right) = 12).

C: “Xuất hiện mặt 1 chấm”.

( Rightarrow C = left{ {N1;S1} right} Rightarrow nleft( C right) = 2).

( Rightarrow Pleft( C right) = dfrac{{nleft( C right)}}{{nleft( Omega  right)}} = dfrac{2}{{12}} = dfrac{1}{6}).

Ý kiến của bạn