Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các cặp chất sau, cặp chất nào xảy ra phản ứng:            

Các cặp chất sau, cặp chất nào xảy ra phản ứng:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cặp chất sau, cặp chất nào xảy ra phản ứng:

           


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ag, Cu đứng sau hidro trong dãy điện hóa do đó không phản ứng với axit không có tính oxi hóa => loại B, D

Au không tan trong axit, tan trong dd nước cường toan => loại C

Đáp án A

Ý kiến của bạn