Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình th

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhómsinh vật sau đây:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Hệ sinh thái gồm 2 thành phần cấu trúc cơ bản là thành phần vô sinh (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật).

- Hệ sinh thái được là một cấp độ tổ chức sống vì thực hiện chức năng trao đổi chất giữa sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng, trong đó quá trình đồng hóa do các sinh vật tự dưỡng thực hiện còn quá trình dị hóa do các sinh vật phân giải thực hiện.

- Bất kì một sự gắn kết nào giữa các sinh vật với các nhân tố sinh thái của môi trường để tạo thành một chu trình sinh học hoàn chỉnh, dù ở mức đơn giản nhất đều được được coi là một hệ sinh thái.

- Như vậy, trong hệ sinh thái nếu thiếu vắng nhóm sinh vật tiêu thụ nhưng vẫn có sinh vật tự dưỡng và sinh vật phân giải thì các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn diễn ra bình thường.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn