Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các dung dịch mất nhãn sau NH4Cl NH42SO4 FeNO33 NaOH Ch

Các dung dịch mất nhãn sau NH4Cl NH42SO4 FeNO33 NaOH Ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các dung dịch mất nhãn sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, Fe(NO3)3, NaOH. Chỉ dùng hóa chất có nhận biết các chất trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các chất để nhận biết.

Giải chi tiết:

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 để nhận biết, thấy

+ sủi bọt khí: 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

+ sủi bọt khí, xuất hiện kết tủa trắng: (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → 2 NH3↑ + BaSO4↓ + 2H2O

+ xuất hiện kết tủa nâu đỏ: 2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3↓ + 3Ba(NO3)2

Đáp án C

Ý kiến của bạn