Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Các hình sau đây thể hiện quá trình của một vận động viên n

 Các hình sau đây thể hiện quá trình của một vận động viên n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Các hình sau đây thể hiện quá trình của một vận động viên nhảy cầu. Ở thời điểm nào thì thế năng hấp dẫn của người đó là lớn nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn