Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp n

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như: Rễ, thân, lá.

Chọn C

Ý kiến của bạn