Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các loại rễ  biến dạng là Rễ non rễ già Rễ cái rễ phụ R

Các loại rễ  biến dạng là Rễ non rễ già Rễ cái rễ phụ R

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các loại rễ  biến dạng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các loại rễ  biến dạng là: Rễ củ, rễ móc, rễ thở, rễ giác mút

Chọn C

Ý kiến của bạn