Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi hợp lự

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi hợp lự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.


- Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không:


(vec F = overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  + ... = vec 0)  

Giải chi tiết:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng (0.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn