Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các nghề thủ công nào của cư dân Văn Lang được chuyên môn hóa?

Các nghề thủ công nào của cư dân Văn Lang được chuyên môn hóa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nghề thủ công nào của cư dân Văn Lang được chuyên môn hóa?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời kì nhà nước Văn Lang, các nghề thủ công được chuyên môn hóa như: làm đồ gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền.

Chọn: A

Ý kiến của bạn