Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừ

Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến và di nhập gen vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.

Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Chọn C

Ý kiến của bạn