Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các phân tử nước được thẩm thấu vào trong tế bào qua lớ

Các phân tử nước được thẩm thấu vào trong tế bào qua lớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các phân tử nước được thẩm thấu vào trong tế bào qua


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phân tử nước được thẩm thấu vào trong tế bào qua kênh prôtêin đặc biệt aquaporin.

Chọn B

Ý kiến của bạn