Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các phát biểu sau đây về thể đa bội: (1) Thể đa bội lẻ thườ

Các phát biểu sau đây về thể đa bội: (1) Thể đa bội lẻ thườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các phát biểu sau đây về thể đa bội:

(1) Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh giao tử bình thường

(2) Đa số  các loài dị đa bội là thực vật

(3) Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa

(4) Phần lớn các loài thực vật có hoa hạt kín là thể tự đa bội chẵn

(5) Dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n được gọi là thể dị đa bội

Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (2) (3)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn