Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Duyên hải Nam Tr

Các trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Duyên hải Nam Tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn