Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các tuyến đường sắt xếp theo thứ tự chiều dài là:

Các tuyến đường sắt xếp theo thứ tự chiều dài là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các tuyến đường sắt xếp theo thứ tự chiều dài là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn