Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các vùng gò đồi của Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có điều ki

Các vùng gò đồi của Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có điều ki

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các vùng gò đồi của Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển gì nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn