Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính 12C 9889 v

Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính 12C 9889 v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính: 12C (98,89%) và 13C (1,11%). Tính nguyên tử khối trung bình của C.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính NTK trung bình:


(overline M = dfrac{{{x_1}.{A_1} +... + {x_n}{A_n}}}{{100}}) với x1, …, xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị có số khối A1, …, An

Giải chi tiết:

({overline M _C} = dfrac{{12.98,89 + 13.1,11}}{{100}} = 12,0111)

Đáp án A

Ý kiến của bạn