Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cách mạng tư sản Pháp là được đánh giá là triệt để nhất xuất phát từ lí do nào sau đây?  

Cách mạng tư sản Pháp là được đánh giá là triệt để nhất xuất phát từ lí do nào sau đây?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách mạng tư sản Pháp là được đánh giá là triệt để nhất xuất phát từ lí do nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để vì:

- Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Có ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đã đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao là nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

=> Cách mạng tư sản Pháp đã đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân.

Chọn: B

Ý kiến của bạn