Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết năng suất lú

Căn cứ Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết năng suất lú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết năng suất lúa năm 2007 ở nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn