Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 22, tôc độ tăng sản

Căn cứ vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 22, tôc độ tăng sản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 22, tôc độ tăng sản lượng từ 2000 đến 2007 nhanh nhất thuộc về


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm cuối/ giá trị năm đầu *100%

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22,

Lập Bảng Tốc độ tăng trưởng sản lượng các ngành Than, điện, dầu khí từ 2000-2007

Đơn vị : lần

=> Than là ngành có tốc độ tăng trưởng sản lượng cao nhất => đáp án A

Ý kiến của bạn