Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 23, các sân bay quốc

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 23, các sân bay quốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào At lat Địa lý Việt Nam trang 23, các sân bay quốc tế ở nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn