Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết cửa

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết cửa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết cửa sông Ba (Đà Rằng) ở nước ta thuộc tỉnh nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn