Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 cho biết giá

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 cho biết giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2000 so với năm 2007 nhỏ hơn bao nhiêu lần?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat trang 18 

Giải chi tiết:

Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2000 so với năm 2007 nhỏ hơn: 338553 / 16333,5 = 2,07 lần

Chọn C

Ý kiến của bạn