Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây không thuộc vùng Đồng Nam Bộ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn