Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết các

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta theo thứ tự từ bắc vào nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn